JURASCHEK – SYSTEM ELEMENTÓW BFL

        

JURASCHEK – SYSTEM ELEMENTÓW BFL

— przeznaczony do ochrony istotnych ze względów bezpieczeństwa, obiektów, np. zakładów energetycznych lub budynków użyteczności publicznej.

— stanowiący statyczno-dynamiczna ochronę z najwyższej jakości prefabrykatów żelbetowych jako skuteczne uzupełnienie innych zewnętrznych ogrodzeń.

— System należący dzięki swej formie, sposobowi łączenia oraz wadze do najskuteczniejszych statycznych barier w ogóle, wielokrotnie zastosowany z powodzeniem w praktyce.

— spełniający – obok funkcji ochronnej – również wysokie wymagania odnośnie estetyki architektonicznej, na przykład wkomponowując się harmonijnie w ukształtowanie terenu oraz optyczny obraz całego założenia

Główne obszary zastosowania:

 • Elektrownie jądrowe
 • Składowiska
 • Instalacje chemiczne
 • Instytucje badawcze
 • Budynki użyteczności publicznej, placówki dyplomatyczne
 • Zakłady zaopatrzenia
 • Magazyny zapasów
 • Instalacje obronne


Konkretne możliwości zastosowania:

 • Ochrona, również pojedynczych zagrożonych części budynku
 • Osłona optyczna i izolacja akustyczna, ściany ochronne w zmiennym układzie i ze stopniowaną wysokością oraz głębokością
 • Osłona połączona z ochroną przed promieniowaniem, do zastosowania też też w miejscach, w których zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu 
 • W pomieszczeniach ochronnych o specjalnej konstrukcji technicznej
 • Mury oporowe, stopniowanie wysokości i głębokości, zazębienie zgodne z ukształtowaniem terenu
 • Specjalne zastosowania, np. tarasowanie terenu, umocnienia, obramienia

SYSTEM ELEMENTÓW BFL JURASCHEK — dwa elementy konstrukcyjne typu A i typu B

Bariera składa się zasadniczo z dwóch typów elementów (pełny element typu A + element ściankowy typu B), które można łączyć w elastyczne, kinematycznie rozpraszające energię, łańcuchowe w formie linie stanowiące bariery ochronne.


              
TYP A                                                                                           TYP B

Ciągły, pozbawiony luk układ daje się w bardzo krótkim czasie ustawić zarówno na zagęszczonym podłożu żwirowym/piaskowym jak i istniejącej nawierzchni asfaltowej, bez pracochłonnego fundamentowania czy mocowania. Przynosi to - zarówno przy pierwszym układaniu jak i w trakcie bieżącej eksploatacji -- znaczące korzyści ekonomiczne.

 1. Bez potrzeby stosowania konwencjonalnych metod budowlanych SYSTEM ELEMENTÓW BFL JURASCHEK może być układany, zmieniany, uzupełniany czy też wymieniany w trakcie bieżącej eksploatacji.
 2. Zamknięte siłowo a zarazem elastyczne zespolenie elementów jest zagwarantowane dzięki funkcjonalnie uformowanym przegubom łączonym na zasadzie wtykowej bez stosowania dodatkowych środków pomocniczych jak np. śruby.
 3. Tymczasowe przejścia mogą być utworzone w krótkim czasie, bez pracochłonnych przygotowań.
 4. Strefy problematyczne, jak - na przykład - przejścia/śluzy i połączenia z budynkami, mogą być rozwiązane bez stosowania dodatkowych kotwień w podłożu lub częściach budynku. Ochronę szczególnie zagrożonych miejsc można bez trudu i w dowolnym stopniu dodatkowo wzmocnić poprzez podwojoną czy też zwielokrotnioną kombinację pełnych elementów.
 5. Specjalna kieszeń w górnej części pełnego elementu może zostać wykorzystana jako donica dla zaaranżowania zieleni.
Żelbet:

C 35/45
Zbrojenie:

B 500 B
Szalunek stalowy:

dla widocznej warstwy powierzchniowej betonu
Pełny element typ A wymiary: dł. x szer. x wys. = 1,40 x 1,40 x 1,40m
3 kotwy transportowo-montażowe ze stali nierdzewnej
waga: ok. 6 t

Element ściankowy typ B wymiary: dł. x wys. = 1,40 x 1,35m
2 kotwy transportowo-montażowe ze stali nierdzewnej
waga: ok. 2 t

Projektowanie statycznej bariery zaporowej wymaga dogłębnej znajomości statycznych i dynamicznych procesów zachodzących w przypadku najechania na zaporę. Każda koncepcja ochrony obiektu SYSTEMU ELEMENTÓW BFL JURASCHEK jest zatem indywidualnie „skrojona na miarę” i zaprojektowana pod kątem wymogów danej lokalizacji z uwzględnieniem:

 • oczekiwanej skuteczności ochronnej założonej koncepcji bezpieczeństwa, lub też narzuconego przepisami katalogu środków zabezpieczających,
 • ukształtowania terenu w kontekście przeznaczonego do zabezpieczenia areału,
 • ogólnej wizji estetycznej,
 • wytycznych zleceniodawcy odnośnie możliwości wprowadzania zmian i późniejszej rozbudowy

Dający się poszerzać SYSTEM ELEMENTÓW BFL JURASCHEK umożliwia stworzenie układu w linii, osi x, y; w łukach, 15° wychylenia - zamiennie na każdy przegub oraz stopniująco celem dopasowania układu bariery do wznoszącego się lub opadającego terenu.
Połączenie elementów typu A + B z uwzględnieniem różnych formacji uporządkowania i w połączeniu ze śluzami przechodnimi dla osób umożliwia dostosowanie się do szczególnych lokalnych uwarunkowań:

Linia przebiegająca wężykiem Linia z kątem Forma kątowa tylko typu A
Śluza przechodnia dla osób Szykana na dojeździe
Szereg podwójny

Wyłączne prawo użytkowe do produkcji, dystrybucji i montażu SYSTEMU ELEMENTÓW BFL JURASCHEK należy do przedsiębiorstwa B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer

Stalowy szalunek gwarancją jakości nieotynkowanego betonu                  Kontrola jakości
         

 

 

 

                        

 


Poszczególne elementy zostały poddane badaniom typu i nie wymagają zasadniczo żadnych dodatkowych aprobat technicznych w rozumieniu prawa budowlanego.

 • SYSTEM ELEMENTÓW  BFL JURASCHEK został z polecenia GRS - Gesellschaft  für Reaktorensicherheit mbH Köln – (Spółka Bezpieczeństwa Reaktorów z o.o.) sprawdzony dla zadań ochrony obiektów przez Staatliche Materialprüfanstalt der Universität Karlsruhe (Państwowy Zakład Kontroli Materiałów Uniwersytetu Karlsruhe).
 • Znakomite wyniki przeprowadzonych testów potwierdzają odpowiadającą najwyższym wymogom skuteczność elementów jako barier dla ochrony obiektów.
 • Obydwa standardowe elementy podstawowe tworzą modułowy rozszerzalny system łączenia, który - dzięki elastycznemu przegubowemu zespoleniu – jest w stanie przenosić siły rozciągające, nacisku oraz siły skrętne. Badania wykazują, że silny opór wobec obciążenia ścinającego - wywołanego przez najeżdżające na bariery wielkogabarytowe pojazdy terenowe - skutecznie zapobiega sforsowaniu barier.

 

Twórcą elementów ochrony obiektów
jest dyplomowany inżynier architekt Reinhard Juraschek z Karlsruhe (autor), który wynalazł chronione prawem autorskim elementy w roku 1981.

Prawo ochronne obejmuje rzeczowy przedmiot, elementy, związane z systemem środki prezentacji jak rysunki i opisy, a także prawo publikacji.

Opracowanie statyczne:
INGENIEURGRUPPE BAUEN
Inżynierowie doradzający VBI (Verband Beratender Inginieure – Związek Inżynierów Doradzających), inżynierowie sprawdzający z dziedziny techniki budowlanej VPI (Verband der Prüfingenieure – Związek Inżynierów Sprawdzających) / Karlsruhe. Mannheim, Berlin, Freiburg

Produkcja i dystrybucja:
Wyłączne prawo użytkowania w dziedzinie produkcji, dystrybucji i montażu SYSTEMU ELEMENTÓW BFL JURASCHEK należy do B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer.

Dyrektor zarządzający BFL, Hermann Stenzhorn, chętnie udzieli Państwu osobistej konsultacji pod numerem telefonu 0049/171 8861011

Zachęcamy również do skontaktowania się z nami drogą mailową.

Jeśli jednak wcześniej życzą sobie Państwo zapoznać się z prospektem, to proszę dokonać poniżej zamówienia.

- Required fields


DFS_05.jpg

 • DFS_04.jpg

 • DFS_03.jpg

 • DFS_01.jpg


 • letzte Änderung: 25.10.2018